De belastingdienst heeft stichting ABC leer mee vanaf 1 januari 2015 de ANBI status toegekend omdat de stichting het algemeen nut dient.

Stichting  ABC leer mee is opgericht op 21 april 2009.

Bij de belastingdienst is de ANBI status aangevraagd, omdat de stichting het algemeen nut dient.
De gegevens van Stichting ABC leer mee zijn :

KvK nr:          17249738
RSIN nr:        8208.08.611
IBAN:            NL72INGB 0005058147

Een ANBI status maakt donaties fiscaal aftrekbaar.

Statutaire naam:       Stichting ABC leer mee

Internet:              www.abcleermee.nl

E-mailadres:           abcleermee@gmail.com

Doelstelling:          Het helpen voorkomen van laaggeletterdheid door het toegankelijk maken van de Nederlandse taal voor eenieder, zowel autochtoon als allochtoon.

Hoofdlijnen actuele beleidsplan: zie voor het beleidsplan onze website onder het kopje ‘Wie zijn wij?’

Statutaire bestuurssamenstelling: Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van tenminste  twee bestuurders.
De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur.
De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd

Beloningsbeleid: De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Namen bestuurders: Mw M.J.C. (Marjohn) van de Ven-Messing
Mw W.C.M. (Willeke) van Heumen-van Schijndel

Activiteiten: zie hiervoor het recente op onze website onder het kopje ‘wie zijn wij?’

Balans en staat van baten & lasten:  de balans